Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice

Zasady rekrutacji uzupełniającej do klasy I szkoły podstawowej  prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020   

(zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.))

W 2019 roku rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegała poprzez udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może zostać przyjęte dziecko, które:

  w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.),

albo

– w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej

dokonywana będzie przez stronę internetową  

uzupelniajaca-sp-olsztyn.nabory.pl,

na której zamieszczony zostanie informator o wszystkich szkołach podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w danej szkole podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani na podstawie „Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej”.


UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.


Rekrutacja uzupełniająca do klasy I danej szkoły podstawowej 

     będzie trwać od 19 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.


UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”, dla kandydata biorącego udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na wolne miejsca, po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.


UWAGA:

Wszystkie „Oświadczenia” składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

„Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej”, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego  w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły w przypadku posiadania wolnych miejsc, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.


WAŻNE DATY:

 

·      od 19 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,

·      23 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 26 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja ID: 149; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 859;